Translate

lunedì 6 marzo 2017

La parola alla... "mafia"!!!


Baciamo le mani... Zu Totò...
Sugnu ca... picchi l'amici vulissuru sapiri comu sana cumpurtare pe prossime elezioni...???
Cia diri ie carusi ca na stari tranquilli, cu tuttu du burdello ca stanu facennu da' supra... vincemu sempre nuatri!!!
U "Pd" si sta spattennu, Grillo... sì è veru, voti ni scippa assai, ma pi putiri cummannari n'abbastunu, ie pi' ultimu... c'è u Cavaleri, chiddu... comu sempri, siccatta tutti sti morti di fami ca ci furriunu ntornu...
A fini, ci pinsamu nuoatri a mittilli tutti d'accordu... na seggia ca... na seggia da e su tutti felici e cuntenti!!!
Nuoatri ni pigghiamu l'appalti, facemu pavari a tutti, non ni facemu sentiri... stamu tranquilli e ni futtemu i soddi do stato...
Chiddi tantu... no sanu can'a fare... furriunu tunnu tunnu... com'i trottole e n'du furriari... si fanu futtiri sempre!!!
Nanu caputu ca nuoatri sapemu i so mossi prima ca i fanu... picchi c'è sempre quaccuno ca n'avvisa... gente "insospettabile"... a virirli parunu boni, ma appartenuno a nuatri... comu si rici... a famigghia!!!
Zu totò... ma cu su... sti cristiani???
Beddu... tu si me niputi... ma pi ora, sti cosi, non ti pozzu riri... i nomi su segreti; chissà forsi un ghiornu ti putissi macari diri, ma pi ora, menu sai iè megghiu è... anzi ta stari mutu e pipa!!! 
Allura è già tutto pronto... si sapi cu vinci e cu perdi...
Cettu... infami ca nanu tradutu perdunu sicuramente, ma chiddi ca nanu statu vicinu... chiddi sì sapi già... ca vinciuni!!! 
Zu Totò... ma non ci può iessere comu ndo palluni na surprisa???
Ni stu ioco... non ci'ne surprisi, tutto iè calcolato, picchi magari l'albitru iè u so putteri su a nostru favuri...
Tranquillo... chi ti rissi... a stare calmu, ie poi u sai, ci su l'amici, i politici, l'imprenditori, l'avvocati nostri ie i so cristiani intra i tribunali... nuatri sapemu sempre tuttu... ie prima!!!
Ed è picchistu ca vincemu sempre, iè picchistu ca governamu sta terra da rucentu anni... e l'autri ni fanu sulu u baffu!!!  
Nuoatri, non tu scurdari mai... semu a "mafia" e non putemu perdiri... si ogni tanto ni fanu dannu, ma chi po' ghiessiri cu tutti i soddi c'avemu... N'accatamu a tutti e se a quacchiruni non ci piaciemu o i nostri piccioli non ci piaciunu, allura significa ca ciarrialamu quacchi autra cosa... 
Zu Totò, iu... però sta cosa cillaia diri: a mia, stu movimentu dei cinqu' stiddi mi piaci assai... e poi c'è du beppe grillo ca mi fa' arriri... ie i so cristiani mi parunu carusi appostu...
Si vabbè putissi esseri... ma quannu i cristiani volunu un postu pi iddi o pe so figghi unni vanu a tuppuliari, quannu hannu problema personali a cu cercunu, cu è ca ci risovvi... quannu sana fari n'intervento nd'ospedali unni è ca vanu... si bolunu a pensione o na casa popolare, chi fanu??? A du puntu u comicu... a cu fa arririri???
Comu si rici "su i macchiruni c'allincunu a panza"... ie oggi i macchiruni semu nuoatri, no iddi... 
Eccu picchi vincemu... picchi nuotra putemu promettere ie forsi facemu... l'autri non ponu fari nenti... sulu chiacchiri!!!
U capisti caru niputi comu funziona... ora però l'assimi ripusari ca sugnu stancu... dumani ie nautra iurnata e aiu ancora tanti cosi di sistimare...
Buonanotte Zu totò... buonanotte niputi caro, ie chiurimi a luci!!!  

Istagram

Instagram

Note sul Blog "Liberi pensieri"

Disclaimer (uso e condizioni):

Questo blog non rappresenta una “testata giornalistica” in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità, pertanto, non può considerarsi “prodotto editoriale” (sottoposto alla disciplina di cui all'art. 1 co.3 legge n.62 del 2001).

Gli articoli sono pubblicati sotto Licenza "Blogger", dunque, è possibile riprodurli, distribuirli, rappresentarli o recitarli in pubblico ma a condizione che non venga alterato in alcun modo il loro contenuto, che venga sempre citata la fonte (ossia l'Autore), che non vi sia alcuno scopo commerciale e che ciò sia preventivamente comunicato all'indirizzo nicolacostanzo67@gmail.com

Le rare immagini utilizzate sono tratte liberamente da internet, quindi valutate di “pubblico dominio”, ma se il loro uso violasse diritti d'autore, lo si comunichi all'autore del blog al seguente indirizzo email:nicolacostanzo67@gmail.com, che provvederà alla loro pronta rimozione.

L'autore dichiara inoltre di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti dei lettori, lesivi dell'immagine o dell'onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi.

Per qualsiasi chiarimento contattaci

Copyright © LIBERI PENSIERI di Nicola Costanzo

Resteranno per sempre dei...

Resteranno per sempre dei...

Seguimi via email

Bloghissimo...

Aggregatore rss

I Blog che seguo